اردیبهشت دو سال پیش تهران پر از پروانه بود، یادتون هست؟ پروانه‌ها همه‌جا بودند. توی خیابون و پارک ‌و حیاط و حتی گاهی توی ماشین و لب پنجره‌ی اتاق‌ها. هیچ‌وقت این‌قدر پروانه رو همین نزدیکی‌ها ندیده‌بودم، هیچ‌وقت.
این چند ثانیه فیلم رو یک صبح قشنگ بهاری که قبل از دفتر، رفته‌بودم پارک پردیسان بدوم گرفتم و از نگاه کردن بهش سیر نمی‌شم.

 

پیام بگذارید